ใบสมัครเรียน

กรอกแบบฟอร์ม

 

เอกสารเพิ่มเติม

ที่ต้องนำมามอบให้ทางโรงเรียนในวันสมัครเรียน

  1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป
  2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
  4. สำเนาวุฒิการศึกษา
  5. สำเนาสูติบัตร 1 ใบ
  6. หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
  7. ใบรับรองแพทย์

หรือดาวน์โหลดใบสมัครด้านล่าง แล้วส่งมาทาง E-mail : antarakhuahin.online@gmail.com