หลักสูตรที่เปิดสอน

โรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล หัวหิน สอนหลักสูตรระยะสั้น/พนักงานผู้ช่วยการพยาบาล (NA)

1. สาขาการดูแลเด็กเล็ก  

  • ระยะเวลาเรียน 420 ชั่วโมง

2. สาขาการดูแลผ้สูงอายุ

  • ระยะเวลาเรียน 420 ชั่วโมง

3. สาขาการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ

  • แบ่งเป็นภาคทฤษฎี 3 เดือน / ภาคปฏิบัติ 3 เดือน รวมระยะเวลาเรียน 840 ชั่วโมง

4. สาขาผู้ช่วยปฏิบัติงานห้องยาและร้านยา

  • ระยะเวลาเรียน 420 ชั่วโมง

หลักสูตรภาคปกติ

  • วันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 16.00 น.

หลักสูตรภาคพิเศษ (Online ควบคู่วันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันอาทิตย์วันเดียว)

          เรียน Online สามารถเรียนผ่านโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ที่บ้านได้ หรือจะมานั่งเรียนที่โรงเรียนก็ได้เช่นเดียวกัน

  • วันเสาร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.

  • วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 16.00 น.