รู้จักโรงเรียน

โรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548

โรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล ได้รับการรับรองหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ420 ชั่วโมง

และขึ้นปรากฏอยู่ในwebsite ของกรมสนับสนุนกิจการบริการสุขภาพ สบส.กระทรวงสาธารณสุข แล้วนะคะ

(โรงเรียนบริบาลแห่งแรกในประเทศที่ได้รับการรับรอง)

🎉เรียนจบอนันต์รักษ์..ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ กับกระทรวงสาธารณสุขได้ทันที!!!