บุคลากรและอาจารย์

โรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล หัวหิน

ครู / ผู้สอน

นางดวงดาว  เมืองสมบัติ

จบการศึกษา พยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพระจอมเกล้าเพชรบุรี พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป โรงพยาบาลรามาธิบดี
ประวัติการทำงาน แผนกกุมารเวชกรรม  โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 7  ณ รพ.สต.บ้านในดง  ต.ท่ายาง  อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

พ.ต.ท.หญิง อารมณ์ ชูแผ้ว

จบการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน พยาบาล( สบ 2 )กลุ่งงานพยาบาล. โรงพยาบาลตำรวจ
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง พยาบาล( สบ 2 )กลุ่งงานพยาบาล. โรงพยาบาลตำรวจ

นางเดือนฉาย  เกษตระกูล

จบการศึกษา     พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง
ประวัติการทำงาน    เจ้าหน้าที่ประสานงานส่วนหน้า/ประกันชีวิต ณ  โรงพยาบาลซานเปาโล หัวหิน
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง     ล่ามชาวต่างประเทศ แผนก International Express

นางสาวสุธาสินี  พรมเลี่ยม

จบการศึกษา     การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ประวัติการทำงาน     ผู้บริหารพื้นที่ทั่วประเทศ บ.วุฒิศักดิ์ คอสเมติก จำกัด
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง     เจ้าของธุรกิจ

เภสัชกรหญิง ณัฐนรี สีเหลืองสวัสดิ์

จบการศึกษา     เภสัชศาสตร์บัณฑิต สาขานานาชาติ  มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติการทำงาน    เภสัชกรประจำโรงพยาบาลศิริราช
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง     รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล หัวหิน

นายเทิดศักดิ์ ทองแย้ม

จบการศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ประวัติการทำงาน แผนกกุมารเวชกรรม  โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ณ มหาวิทยาัยราชภัฏ เพชรบุรี

นางสาวกรรณิการ์  นิลชัด

จบการศึกษา     พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลเทคโนโลยีราชธานี เฉพาะทางเวชการพยาบาลการบิน มหาวิทยาลัยมหิดล
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหิดล
จิตวิทยามหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติการทำงาน พยาบาล (part time) โรงพยาบาลหัวหิน
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง   อาจารย์ผู้สอน โรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาลหัวหิน

พ.จ.อ.หญิงทัศนีย์  โชคสุชาติ

จบการศึกษา      วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ พยาบาลเทคนิค
วิทยาลัยพยาบาลเซ็นต์หลุยส์. พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง     พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เทศบาลเมืองหัวหิน. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม. ฝ่ายบริการสาธารณสุข
งานส่งเสริมสุขภาพ

นางวนิดา ศิริองอาจ

จบการศึกษา ประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ อนามัยราชบุรี ปี 2520
ประวัติการทำงาน ผู้อำนวยการ รพ.สต.หินเหล็กไฟ
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ข้าราบการบำนาญ

นางสาวพิมพ์ภัทรา  รังสิกุล

จบการศึกษา     ครุศาสตร์บัณฑิต  สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ประวัติการทำงาน     ครูผู้สอน  ณ  โรงเรียนบ้านพุตะแบก  อ.ทับสะแก  จ.ประจวบฯ
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง     ครูผู้สอน  ณ  โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) อ.ทับสะแก  จ.ประจวบฯ