เกี่ยวกับเรา

โรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล หัวหิน

“โรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล” ตั้งอยู่ที่ใจกลางเมืองหัวหิน ก่อตั้งโดย ดร.พรระวี สีเหลืองสวัสดิ์ เมื่อ เมษายน 2549  ปัจจุบันครบรอบการดำเนินงานมากว่า 10 ปี โดยเปิดสอนหลักสูตรการดูแลเด็กเล็ก และการดูแลผู้สูงอายุ และการประสานการฝึกอบรมในอาชีพเกี่ยวกับด้านสุขภาพที่ขาดแคลนให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ

ประเทศไทยในปัจจุบันเป็นสังคมผู้สูงอายุ และกำลังเพิ่มระดับความรุนแรงมากขึ้น คือ ในปี พ.ศ. 2568 มีการคาดการณ์ว่าจะมีผู้สูงอายุถึง 16 ล้านคน และใน พ.ศ. 2574 จะมีผู้สูงอายุไทยถึง 19 ล้านคน อีกทั้งรัฐบาลยังประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวสูงวัยมาพำนักระยะยาวในประเทศไทยด้วย ส่งผลให้มีความต้องการบุคลากรในการดูแลผู้สูงอายุจำนวนมาก

ขณะเดียวกัน เรายังมีเยาวชนและผู้ที่ว่างงานจำนวนมากที่อาจกำลังมองหาการพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่อาชีพ ดังนั้น โรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาลจึงเป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่ตอบโจทย์ในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของบุคลากรให้มีสมรรถนะให้มีความรู้ความสามารถเพื่อเข้าสู่โลกอาชีพอย่างมีศักดิ์ศรี โดยทางโรงเรียนได้มีโครงการฝึกภาคปฏิบัติในสถานประกอบการจริง เพื่อให้นักศึกษาได้มีความชำนาญในการดูแลผู้สูงอายุ และเด็กเล็กมากขึ้นด้วย

นอกจากนั้น ทางโรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาลได้เปิดการอบรมในวิชาที่ขาดแคลน ให้กับสถานประกอบการที่มีมาตรฐาน เช่น ผู้ช่วยปฏิบัติการในร้านยา คลินิกความงาม คลินิกแพทย์ เป็นต้น ทำให้นักเรียนมีโอกาสที่จะมีทางเลือกได้ทำงานในหลายสายงานที่ตนต้องการอีกด้วย

ปรัชญาโรงเรียน

ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้  สู่โลกอาชีพ

วิสัยทัศน์

ผลิตบุคลากรที่มีสมรรถนะและมีคุณธรรมให้สามารถประกอบอาชีพได้

พันธกิจ

1. การจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
2. การจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณธรรมจริยธรรม

ครู / ผู้สอน

นางดวงดาว  เมืองสมบัติ

จบการศึกษา พยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพระจอมเกล้าเพชรบุรี พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป โรงพยาบาลรามาธิบดี
ประวัติการทำงาน แผนกกุมารเวชกรรม  โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 7  ณ รพ.สต.บ้านในดง  ต.ท่ายาง  อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

พ.ต.ท.หญิง อารมณ์ ชูแผ้ว

จบการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน พยาบาล( สบ 2 )กลุ่งงานพยาบาล. โรงพยาบาลตำรวจ
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง พยาบาล( สบ 2 )กลุ่งงานพยาบาล. โรงพยาบาลตำรวจ

นางเดือนฉาย  เกษตระกูล

จบการศึกษา     พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง
ประวัติการทำงาน    เจ้าหน้าที่ประสานงานส่วนหน้า/ประกันชีวิต ณ  โรงพยาบาลซานเปาโล หัวหิน
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง     ล่ามชาวต่างประเทศ แผนก International Express

นางสาวสุธาสินี  พรมเลี่ยม

จบการศึกษา     การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ประวัติการทำงาน     ผู้บริหารพื้นที่ทั่วประเทศ บ.วุฒิศักดิ์ คอสเมติก จำกัด
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง     เจ้าของธุรกิจ

เภสัชกรหญิง ณัฐนรี สีเหลืองสวัสดิ์

จบการศึกษา     เภสัชศาสตร์บัณฑิต สาขานานาชาติ  มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติการทำงาน    เภสัชกรประจำโรงพยาบาลศิริราช
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง     รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล หัวหิน

นายเทิดศักดิ์ ทองแย้ม

จบการศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ประวัติการทำงาน แผนกกุมารเวชกรรม  โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ณ มหาวิทยาัยราชภัฏ เพชรบุรี

นางสาวกรรณิการ์  นิลชัด

จบการศึกษา     พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลเทคโนโลยีราชธานี เฉพาะทางเวชการพยาบาลการบิน มหาวิทยาลัยมหิดล
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหิดล
จิตวิทยามหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติการทำงาน พยาบาล (part time) โรงพยาบาลหัวหิน
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง   อาจารย์ผู้สอน โรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาลหัวหิน

พ.จ.อ.หญิงทัศนีย์  โชคสุชาติ

จบการศึกษา      วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ พยาบาลเทคนิค
วิทยาลัยพยาบาลเซ็นต์หลุยส์. พยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง     พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เทศบาลเมืองหัวหิน. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม. ฝ่ายบริการสาธารณสุข
งานส่งเสริมสุขภาพ

นางวนิดา ศิริองอาจ

จบการศึกษา ประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ อนามัยราชบุรี ปี 2520
ประวัติการทำงาน ผู้อำนวยการ รพ.สต.หินเหล็กไฟ
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ข้าราบการบำนาญ

นางสาวพิมพ์ภัทรา  รังสิกุล

จบการศึกษา     ครุศาสตร์บัณฑิต  สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ประวัติการทำงาน     ครูผู้สอน  ณ  โรงเรียนบ้านพุตะแบก  อ.ทับสะแก  จ.ประจวบฯ
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง     ครูผู้สอน  ณ  โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) อ.ทับสะแก  จ.ประจวบฯ

Close