รู้จักโรงเรียน

โรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล หัวหิน

“โรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล” ตั้งอยู่ที่ใจกลางเมืองหัวหิน ก่อตั้งโดย ดร.พรระวี สีเหลืองสวัสดิ์ เมื่อ เมษายน 2549  ปัจจุบันครบรอบการดำเนินงานมากว่า 10 ปี โดยเปิดสอนหลักสูตรการดูแลเด็กเล็ก และการดูแลผู้สูงอายุ และการประสานการฝึกอบรมในอาชีพเกี่ยวกับด้านสุขภาพที่ขาดแคลนให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ

ประเทศไทยในปัจจุบันเป็นสังคมผู้สูงอายุ และกำลังเพิ่มระดับความรุนแรงมากขึ้น คือ ในปี พ.ศ. 2568 มีการคาดการณ์ว่าจะมีผู้สูงอายุถึง 16 ล้านคน และใน พ.ศ. 2574 จะมีผู้สูงอายุไทยถึง 19 ล้านคน อีกทั้งรัฐบาลยังประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวสูงวัยมาพำนักระยะยาวในประเทศไทยด้วย ส่งผลให้มีความต้องการบุคลากรในการดูแลผู้สูงอายุจำนวนมาก

ขณะเดียวกัน เรายังมีเยาวชนและผู้ที่ว่างงานจำนวนมากที่อาจกำลังมองหาการพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่อาชีพ ดังนั้น โรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาลจึงเป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่ตอบโจทย์ในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของบุคลากรให้มีสมรรถนะให้มีความรู้ความสามารถเพื่อเข้าสู่โลกอาชีพอย่างมีศักดิ์ศรี โดยทางโรงเรียนได้มีโครงการฝึกภาคปฏิบัติในสถานประกอบการจริง เพื่อให้นักศึกษาได้มีความชำนาญในการดูแลผู้สูงอายุ และเด็กเล็กมากขึ้นด้วย

นอกจากนั้น ทางโรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาลได้เปิดการอบรมในวิชาที่ขาดแคลน ให้กับสถานประกอบการที่มีมาตรฐาน เช่น ผู้ช่วยปฏิบัติการในร้านยา คลินิกความงาม คลินิกแพทย์ เป็นต้น ทำให้นักเรียนมีโอกาสที่จะมีทางเลือกได้ทำงานในหลายสายงานที่ตนต้องการอีกด้วย

ปรัชญาโรงเรียน

ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้  สู่โลกอาชีพ

วิสัยทัศน์

ผลิตบุคลากรที่มีสมรรถนะและมีคุณธรรมให้สามารถประกอบอาชีพได้

พันธกิจ

1. การจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
2. การจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณธรรมจริยธรรม

Close